Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т. - ПРИЛУКИ” (код за ЄДРПОУ: 14333202, місцезнаходження: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21), в подальшому також – Товариство,  повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 15 березня 2017 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2-й поверх адміністративної будівлі, «Зелена» зала).
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться 15 березня  2017 року з 09:45 години до 10:00 години за адресою проведення зборів: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2-й поверх адміністративної будівлі, «Зелена» зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства  відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 09 березня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам повідомлення до дати проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства  в робочі дні з 08:30 години до 17:00 години за адресою: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальна генерального директора). Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Помічник генерального директора Марина Копаниця. В день проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства):

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства;

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства;

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4. Звіт органів управління про діяльність Товариства за 2016 рік та напрямки розвитку Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту органів управління Товариства.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного фінансового звіту та звіту про прибутки та витрати Товариства за 2016 рік. Порядок розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.

7. Про обрання офіційної аудиторської фірми для проведення аудиту Товариства за 2017 рік.

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства на 2017 рік.

9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

10. Про дату наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, додається.

PDF: ПРОЕКТИ РІШЕНЬ з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “А/Т Тютюнова компанія “B.A.T.-Прилуки” - ПРОЕКТИ РІШЕНЬ з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства “А/Т Тютюнова компанія “B.A.T.-Прилуки” (222 kb)

max
large
medium
small
mobile