Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т. - ПРИЛУКИ” (код за ЄДРПОУ: 14333202, місцезнаходження: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21), в подальшому також – «Товариство»,  повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 21 квітня  2017 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2-й поверх адміністративної будівлі, «Зелена» зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства відбудеться  21  квітня 2017 року з 09:45 години до 10:00 години за адресою проведення зборів: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2-й поверх адміністративної будівлі, «Зелена» зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства  відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 14 квітня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонери товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства в робочі дні з 08:30 години до 17:00 години за адресою: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (3-й поверх адміністративної будівлі, приймальня Генерального директора). Відповідальна за порядок ознайомлення з матеріалами зборів особа – Помічник Генерального директора Марина Копаниця. В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Перелік питань, що виносяться на голосування
(проект порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства):

  1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
  2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
  4. Про затвердження ринкової вартості акцій Товариства.
  5. Про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
  6. Про приватне розміщення простих іменних акцій Товариства (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення) та затвердження рішення про приватне розміщення акцій.
  7. Про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з прийняттям рішення про збільшення статутного капіталу та з розміщенням акцій Товариства.
  8. Про визначення уповноважених осіб Товариства, яким надаються повноваження щодо вчинення окремих дій, пов’язаних з розміщенням акцій Товариства.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, додається.

PDF: Проекти рішень по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства - Проекти рішень по питанням порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (307 kb)

max
large
medium
small
mobile