Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів
(тис. грн)
Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(тис. грн)
Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)
1 2 3 4 5
1 15.03.2017 12105000 8306179 68,62
Зміст інформації
15 березня 2017 року річними загальними зборами акціонерів ПрАТ „А/Т тютюнова компанія „В.А.Т.- Прилуки” було прийнято рішення (Протокол №1 від 15.03.2017) про попередне надання згоди на вчинення значних правочинiв (в т.ч., але не обмежуючись, правочини про придбання, відчуження, оренду, лізинг майна, надання та отримання позик, кредитів, отримання гарантій та акредитивів, продовження строків, термінів дії, перегляд істотних умов таких правочинів), предметом яких є майно, грошові кошти, роботи або послуги, ринкова вартість кожного з яких (правочинів) перевищує 10 відсотків,  становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, але не більше гривневого еквіваленту 250 000 000 (двісті п’ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення такого правочину, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати гривневий еквівалент 450 000 000 (чотириста п’ятдесят мільйонів) доларів США відповідно до офіційного обмінного курсу гривні до долара США, встановленого НБУ на день вчинення таких правочинів. Вказані значні правочини можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати ухвалення цього рішення.
Загальна кількість голосуючих акцій: 38 512 935 627 голосів (акцій); кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 38 512 769 844 голосів (акцій); кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 38 512 769 844 голосів (акцій); кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» - 38 512 769 844 голосів (акцій), кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» - 0 голосів (акцій).
max
large
medium
small
mobile