Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 10 відсотків статутного капіталу

 

№ з/п Дата прийняття рішення Вид цінних паперів, що розміщуються Кількість цінних паперів, що розміщуються Сума цінних паперів, що розміщують (тис.грн.) Частка від статутного капіталу (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
1. 21.04.2017 Прості іменні акції 5085569021,90 50855690219 132,05 %
Зміст інформації
21 квітня 2017 року Позачерговими Загальними зборами Приватного Акціонерного Товариства «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» (надалі – Товариство) було прийнято рішення про розміщення цінних паперів шляхом приватного розміщення додаткових акцій в кількості 50 855 690 219 (п’ятдесят мільярдів вісімсот п’ятдесят п’ять мільйонів шістсот дев’яносто тисяч двісті дев’ятнадцять) штук простих іменних акцій, існуючої номінальної вартості 0,10 грн. (10 копійок) за одну акцію, загальною номінальною вартістю 5 085 569 021,90 гривень (п’ять мільярдів вісімдесят п’ять мільйонів п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч двадцять одну гривню та дев’яносто копійок) за рахунок додаткових внесків.

Таким чином статутний капітал Товариства збільшується на на 5 085 569 021,90 гривень (п’ять мільярдів вісімдесят п’ять мільйонів п’ятсот шістдесят дев’ять тисяч двадцять одну гривню та дев’яносто копійок), з 3 851 293 562,70 гривень (трьох мільярдів вісімсот п’ятдесят одного мільйона двісті дев’яносто трьох тисяч п’ятсот шістдесяти двох гривень та сімдесяти копійок) до 8 936 862 584,60 гривень (восьми мільярдів дев’ятсот тридцяти шести мільйонів вісімсот шістдесяти двох тисяч п’ятсот вісімдесяти чотирьох гривень та шістдесяти копійок).
Номінальна вартість акцій становить 0,10  гривень (десять копійок), акції розміщуються за ціною їх ринкової вартості, що складає 0,9437 копійки за одну просту іменну акцію Товариства, що визначена, станом на «14» березня 2017р. суб’єктом оціночної діяльності – ТОВ «Ернст енд Янг» (сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 16326/14 від 22 квітня 2014р. виданий Фондом державного майна України). Ринкова вартість акцій затверджена рішенням Позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 1 від 21 квітня 2017р.).
В результатi розмiщення акцiй змiна власника значного пакета акцiй Товариства не передбачається. Приймаючи до уваги розмір часток акціонерів та передбачене законом переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій, очiкується збiльшення частки у статутному капiталi Товариства в акцiонера компанії Precis (1814) Limited, який станом на 21 квітня 2017 року володiє 38 512 769 844 штуками простих іменних акцiй або часткою 99,9995 % у статутному капiталi Товариства. Вiдповiдно, очiкується зменшення частки у статутному капiталi Товариства у акцiонера фізичної особи Линника О.І., який станом на 21 квітня 2017 року володiє 165 783 штуками простих іменних акцій або часткою 0,0004 % у статутному капiталi Товариства.

Спiввiдношення загальної номiнальної вартостi акцiй, на яку передбачено розмiщення, до розмiру статутного капiталу Товариства на дату прийняття вищезазначеного рiшення становить 132,05%.
Цiннi папери додаткового випуску надають їх власникам права, однаковi з правами за ранiше випущеними простими iменними акцiями, i вiдповiдають правам акцiонерiв – власникiв простих акцiй згiдно з чинним законодавством України та Статутом Товариства.
Оплата акцiй здiйснюється грошовими коштами.

Фінансові ресурси, залучені від розміщення акцій, в сумі 5 085 569 021,90 гривень (п’яти мільярдів вісімдесят п’яти мільйонів п’ятсот шістдесят дев’яти тисяч двадцять одної гривень та дев’яносто копійок) будуть направлені на здійснення господарської діяльності Товариством, а саме:

  • 3 000 000 000,00 гривень на закупівлю сировини та інших складових для виробництва тютюнової продукції (тютюновий лист, тютюновий папір, фульга, етикет);
  • 1 200 000 000,00 гривень на добудову тютюнового та сигаретного цехів фабрики (реконструкція виробництва ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» ); та
  • 885 569 021,90 гривень на модернізацію існуючого та закупівлю додаткового обладнання для виробництва.

Простi акцiї Товариства не пiдлягають конвертацiї у привiлейованi акцiї або iншi цiннi папери Товариства.

Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством України.

max
large
medium
small
mobile