Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “А/Т тютюнова компанія “В.А.Т. – Прилуки” (“Повідомлення”)

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНІЯ “В.А.Т. - ПРИЛУКИ”, юридична особа, що зареєстрована та існує відповідно до законодавства України, ідентифікаційний код юридичної особи 14333202, місцезнаходження: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (“Товариство”), повідомляє Вас про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 19 квітня 2018 року об 11:00 (одинадцятій годині рівно) за адресою місцезнаходження Товариства: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2 й поверх адміністративної будівлі, “Пурпурова” зала) (“Загальні Збори”).

Реєстрація акціонерів

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбудеться 19 квітня 2018 року з 10:45 години до 11:00 години за адресою проведення Загальних Зборів: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21 (2 й поверх адміністративної будівлі, “Пурпурова” зала).

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного станом на 24:00 (двадцять четверту годину рівно) за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто станом на 24:00 (двадцять четверту годину рівно) 13 квітня 2018 року.

Права акціонерів

Відповідно до статті 36 Закону України “Про акціонерні товариства” кожен акціонер має право ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи з дня надіслання акціонерам цього повідомлення і закінчуючи датою проведення Загальних Зборів, в робочі дні з 8:30 (восьмої години тридцять хвилин) до 17:00 (сімнадцятої години рівно) за адресою: Україна, 17502, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Незалежності, 21, в приймальні Генерального директора Товариства (3-й поверх адміністративної будівлі). Відповідальною особою за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних Зборів є Генеральний директор Товариства. В день проведення Загальних Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних Зборах та у місці проведення Загальних Зборів.
Відповідно до статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства” акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного Загальних Зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних Зборів.

Пропозиція акціонера або його представника щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, подається в письмовій формі відповідно до вимог, передбачених статтею 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Відповідно до статті 39 Закону України “Про акціонерні товариства” та відповідних положень пункту 13.25 статуту Товариства акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних Зборах, який здійснюватиме свої повноваження на підставі довіреності, виданої акціонером.
Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах, видана акціонером-фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах від імені акціонера-юридичної особи видається її керівним органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати (розподілити голоси під час кумулятивного голосування). Під час голосування на Загальних Зборах представник акціонера повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання на голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах на свій розсуд.

Інформація про кількість акцій

Станом на 15 березня 2018 року (дата складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів) загальна кількість акцій Товариства складає 86 807 973 246 (вісімдесят шість мільярдів вісімсот сім мільйонів дев’ятсот сімдесят три тисячі двісті сорок шість) штук простих іменних акцій. Всі акції Товариства є голосуючими акціями. Товариство не здійснювало випуск привілейованих акцій.

Перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних Зборах

Для участі у Загальних Зборах акціонер або його уповноважений представник зобов’язані мати з собою такі документи:

  • документи, що ідентифікують особу (наприклад, паспорт); та
  • довіреність, що містить повноваження представника акціонера представляти акціонера на Загальних Зборах, належним чином оформлена відповідно до вимог чинного законодавства України (для представників акціонерів).

Порядок денний

Перелік питань, що виноситься на голосування на Загальних Зборах (проект порядку денного Загальних Зборів):

  1. Обрання складу Лічильної комісії Загальних Зборів.
  2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.
  3. Затвердження порядку та регламенту проведення Загальних Зборів.
  4. Про призначення осіб, уповноважених представляти Товариство у правовідносинах з третіми особами та вчиняти дії від імені Товариства без довіреності.
  5. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
  6. Обрання Ревізора Товариства.
  7. Припинення повноважень Фінансового директора Товариства.
  8. Призначення Фінансового директора Товариства.

Терміни з великої літери, які використовуються у цьому Повідомленні та Додатку, мають значення, надане їм у статуті Товариства, якщо інше значення не надано їм у цьому Повідомленні або Додатку.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного цих загальних зборів Товариства, додається.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (643 kb) 

З повагою,
Ігор Юрійович Состін,
Фінансовий директор

max
large
medium
small
mobile