Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента (Відомості про зміну складу посадових осіб ПрАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.- Прилуки»)

 

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
19.04.2018 припинено повноваження Фiнансовий директор Состiн Iгор Юрiйович   0
Зміст інформації:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ "В.А.Т.-ПРИЛУКИ" (ЄДРПОУ 14333202), якi вiдбулись 19 квiтня 2018 року, загальними зборами акцiонерiв було прийнято рiшення задовольнити заяву Фiнансового директора Товариства, пана Состiна Iгоря Юрiйовича, та припинити його повноваження в якостi Фiнансового директора Товариства з 19 квiтня 2018 року. На посадi перебував 1 рiк та 7 мiсяцiв. Особа на розкриття своїх паспортних даних згоди не надавала. Часткою у статутному капiталi посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім’я по батькові або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізично особи (серія,номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
19.04.2018 обрано Фiнансовий директор Павлусь Тарас Мирославович   0
Зміст інформації:
На позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "А/Т ТЮТЮНОВА КОМПАНIЯ "В.А.Т.-ПРИЛУКИ" (ЄДРПОУ 14333202), якi вiдбулись 19 квiтня 2018 року, загальними зборами акцiонерiв було призначено членом Дирекцiї, Фiнансовим директором Товариства п. Павлуся Тараса Мирославовича, громадянина України, безстроково. Особа на розкриття своїх паспортних даних згоди не давала. З 4 вересня 2017 року Павлусь Т.М. займає посаду Начальника вiддiлу комерцiйних фiнансiв у ПРАТ «А/Т Тютюнова компанiя «B.A.T.-Прилуки». Протягом останнiх 5 рокiв п. Павлусь займав посади в комерцiйному та фiнансовому вiддiлi компанiї ТОВ «Проктер енд Гембл» в Росiйськiй Федерацiї та приватному медичному центi, Росiйська Федерацiя, м. Москва; Часткою у статутному капiталi товариства посадова особа не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини особа не має.
max
large
medium
small
mobile